UPDATE - maatregelen A.A.S.R. - coronavirus

Aan alle leden van de A.A.S.R.

Machtige, Zeer Verlichte en Zeer Waarde Broeders,


U weet het allen: het Covid-19 virus heeft het leven van heel veel mensen wereldwijd en in hele korte tijd totaal overhoop gezet. Dit bijzonder agressieve en besmettelijk virus, wat nog steeds als een ware pandemie over de verschillende continenten raast, heeft  inmiddels honderdduizenden mensen het leven gekost  en miljoenen mensen besmet: ik hoop dan ook van harte dat dit virale monster U niet heeft getroffen, al raken de gevolgen van deze pandemie ons allen en is de impact van alle Corona maatregelen soms bijna net zo levensbedreigend als het virus zelf.
Een belangrijk deel van ons sociale leven is door de diverse Covid-19 maatregelen nagenoeg stilgevallen, en ook alle maçonnieke activiteiten zijn momenteel niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld tot nader order opgeschort.
Gelukkig lijkt nu het grootste, directe gevaar voor onze gezondheid, tenminste in Nederland, maar ook in de rest van Europa voor een belangrijk deel geweken, waardoor de door de overheid genomen Covid maatregelen kunnen worden versoepeld. De meest ingrijpende maatregel, de anderhalve meter afstand tussen mensen die niet tot eenzelfde huishouden behoren, blijft echter vooralsnog strak overeind.
In het licht van de huidige versoepeling van de Corona maatregelen heeft het Bestuur van Uw Orde onderzocht of er al mogelijkheden zijn om binnen de AASR weer aan het werk te kunnen, maar dan wel in het besef dat veel van onze leden behoren tot de meest risicovolle leeftijdscategorie, waardoor het niet verantwoord is hen bloot te stellen aan gevaren die nog steeds persistent zijn, maar die door sommigen in onze samenleving, nu de pandemie weg ebt, in toenemende mate worden gebagatelliseerd. ‘Corona proof’ verantwoorde Maçonnieke arbeid dus, om daarmee het gevoel van onze broederschap, wat voor velen van ons door alle ons opgelegde lock-down maatregelen dreigde te vervagen tot een flakkerende vlam, weer te laten opleven tot een laaiend vuur.
Het Bestuur ziet gelukkig enige mogelijkheden, maar daarnaast ook een aantal beperkingen, om met het oog op de huidige nog steeds van kracht zijnde maatregelen toch aan de slag te kunnen.
Allereerst heeft het bestuur een inventarisatie gemaakt van alle binnen onze Orde in gebruik zijnde werkplaatsen, inclusief daarbij een voor die werkplaats geldend ‘anderhalve meter stoelenplan’, en heeft daarbij moeten constateren dat niet een van onze werkplaatsen geschikt is om te arbeiden, wanneer in die ruimte naast de kandidaten en het uitvoerend team, ook nog een aantal broeders het rituaal zouden willen bijwonen. En een setting om een Rituaal op te voeren, zonder dat broeders, die niet in het uitvoeringsteam zitten of kandidaat zijn, daar eveneens aan kunnen deelnemen, vindt het Bestuur geen recht doen aan onze Broederschap en daarmee ongewenst.
Het is dan ook met spijt in het hart dat het Bestuur zich genoodzaakt ziet om (uit hoofde van risico beperking voor al haar leden) alle Consistories te verbieden om het komende half jaar, tenminste geldend tot januari 2021, zelf Ritualen op te voeren, en dat geldt ook voor andere samenkomsten waarbij het niet of maar gedeeltelijk mogelijk is de ‘anderhalve meter’ maatregel te handhaven. Tegen het einde van dit jaar 2020 of zo mogelijk eerder zal het Bestuur beoordelen of er noodzaak bestaat deze maatregel te verlengen, of dat alles zodanig is genormaliseerd, dat de regulier voor het voorjaar 2021 gepland staande Ritualen volgens schema kunnen worden uitgevoerd: dat laatste heeft natuurlijk onze sterke voorkeur.
Om toch ook dit jaar al aan het werk te kunnen is het Bestuur bezig met voorbereidingen om tenminste de 4e graad (en daarna mogelijk ook de 13e/14e graad) in het najaar centraal in het land uit te voeren. Daarbij zullen, afhankelijk van de grootte van de beschikbare zaal, alle 4e graad kandidaten uit het gehele land in een, twee of maximaal drie sessies door een door de Opperraad samen te stellen team worden ingewijd en opgenomen binnen onze Orde. Het spreekt voor zich dat dat zodanig zal worden georganiseerd, dat uiteindelijk alle broeders die daaraan willen deelnemen, een ‘Corona proof’ mogelijkheid tot deelname wordt aangeboden. ‘Corona proof’ betekent wel dat het na afloop van dat rituaal niet mogelijk zal zijn een geanimeerd broedermaal te houden, omdat ook daar die anderhalve meter maatregel ons vooral zal scheiden, waarbij wij juist zoeken naar verbinding.
Voor alle duidelijkheid: het is de verschillende Consistories niet toegestaan om in plaats van deelname aan de centrale uitvoeringen hun eigen uitvoering van in 2020 nog gepland staande ritualen (vooral de vierde graad en de dertiende /veertiende graad) dan maar uit te stellen tot volgend jaar: dat vindt het Bestuur een te onzekere wissel op de toekomst en dat zou daarmee de continuïteit van onze werkwijze kunnen frustreren.
Daarnaast is het Bestuur van plan een aantal ritualen, wederom met een vast team, digitaal en in gedeeltes op te nemen en daarna af te monteren, zodat uiteindelijk een compleet en indrukwekkend rituaal ontstaat, dat aan kandidaten via een ‘platvorm’ als ‘Zoom’ individueel kan worden aangeboden, waarbij alle broeders die de betreffende graad al bezitten en willen deelnemen, ook een link naar dat Rituaal kunnen krijgen. Uiteraard komt dat rituaal niet op internet beschikbaar en zal het tegen downloaden worden beveiligd. Niet alleen zal de muzikale omlijsting daarbij niet ontbreken; het rituaal zal ook van tijd tot tijd worden onderbroken om op sommige onderdelen een vorm van toelichting te geven, om daarmee de impact van het rituaal op alle kandidaten te vergroten.  Op dit moment staat allereerst de 13e/14e graad op stapel, gevolgd door de 22e graad.
Het Bestuur hoopt op deze wijze onze arbeid voort te kunnen zetten, ook wanneer er toch weer een nieuwe opleving van de pandemie met bijbehorende strenge beperkende maatregelen van kracht zou worden, waardoor wij weer terug bij de maatregelen van de eerste helft van dit jaar zouden zijn. Het behoeft geen betoog dat het Bestuur er ook op hoopt dat deze opgenomen ritualen uiteindelijk alleen maar hoeven te dienen als goed instructie materiaal voor een fysieke uitvoering door de verschillende Consistories zelf, nadat een verdere versoepeling van de Corona maatregelen heeft plaatsgevonden, al dan niet vanwege een dan beschikbaar Covid-19 vaccin.
Broeders, het zal U duidelijk zijn: het Bestuur staat een meer-sporen beleid voor om enerzijds alle risico’s voor een kwetsbare groep als de onze uit te sluiten, maar anderzijds om niet bij de pakken neer te gaan zitten en te wachten tot deze Corona storm geheel geluwd is. Ik hoop dan ook van harte dat U net zo staat te popelen als het Bestuur om weer aan de arbeid te gaan, en daarbij de noodzakelijke beperkingen voor lief zult nemen, in het besef dat ook het licht in ons van tijd tot tijd voeding nodig heeft om ons te blijven voortdrijven.
 
Met hartelijke en broederlijke groet,
 
Dick Robbe, SGC AASR.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 LUX INENS NOS AGIT

“Het licht dat in ons is drijft ons voort”

De Schotse Ritus voor de Meester vrijmetselaar (A.A.S.R.)

Waarom Vervolgpaden?

Wat biedt de Schotse Ritus de Meester Vrijmetselaar? 

De Schotse Ritus biedt de Meester vrijmetselaar de mogelijkheid zich geestelijk verder te verdiepen en te verrijken met kennis en ervaringen. Dit door steeds op andere wijze de weg uit te beelden die de mens heeft te gaan, een grote ontdekkingsreis!  

De Schotse Ritus tracht antwoord te geven op vragen die overblijven na de meesterverheffing, onder meer door de vraagstukken meer speculatief, filosofisch en allusief te benaderen. Deze doelstelling komt binnen de Schotse Ritus tot uiting in de de vorm van een soort ontdekkingsreis door de belangrijkste geestelijke stromingen van het Nabije Oosten en West-Europa. Daarbij wordt onder meer geput uit de Antieke Wijsbegeerte, de Gnostiek, het Hermetisme, de Kabbala en de Alchemie. Deze reis krijgt vorm in een gradenstelsel, waarbij de graden 4 - 33, hoewel opeenvolgend, geen echte onderlinge hiërarchie kennen: de graden aan het begin van de reeks zijn niet minder belangrijk dan die aan het einde daarvan.  

De Schotse Ritus is dus geen doel op zich maar een betekenisvol middel met een meerwaarde voor de zoekende Meester vrijmetselaar door o.a.: 

 1. 1. Het dieper doorgronden van de Symbolieke Graden in het algemeen en de Meestergraad in het bijzonder. 
 2. 2. Een pluriform gradenstelsel stoelend op de belangrijkste geestelijke bronnen in de westerse beschaving, waaronder het hermetisme, neoplatonisme, gnostiek en alchemie.
 3. 3. Variatie op bekende thema's, met andere ogen leren kijken naar het vermeende bekende, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan.
 4. 4. Regionale als landelijke inwijdingen bieden de mogelijkheid van ontmoetingen en versterken van banden met gelijkgestemden.
 5. 5. Mogelijkheden tot diepere bewustwording zonder belerend te zijn.
 6. 6. Het bieden van handvaten voor het handelen in het nu en in het ‘Westen’.
 7. 7. Periodiek studieblad ‘Quinta Essentia’ waarvan de inhoud vanaf 1915 voor de leden ook via www.aasr.nl digitaal is te raadplegen

 

Wat levert de Schotse Ritus de Meester-Vrijmetselaar op?

Het profijt dat u uit het rijke aanbod de rijkdom van de Schotse Ritus kunt halen hangt in belangrijke mate af van uw eigen belangstelling, motivatie en betrokkenheid, die u aan de dag legt door o.a.: 

 • -  het regelmatig bijwonen bijeenkomsten van het Consistorie
 • -  Participatie aan rituele arbeid zowel regionaal als landelijk, door 
  • -  Deelname aan instructies
  • -  het bestuderen van rituelen en achtergronden en
  • -  het opleveren van bouwstukken

Herkomst van de Schotse Ritus

Tegen het einde van de 18e eeuw is de Schotse Ritus ontstaan, welke Ritus werd gevormd toen het onder Frans beheer staande zuiden van Amerika het systeem van een gradenstelsel ontwikkelde. Dit systeem is overgewaaid naar Europa waar in 1912 de Grootmacht van de A.A.S.R. in Nederland werd gevestigd, zijnde de Orde van Vrijmetselaren onder de Opperraad van de 33 en laatste graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

Waar wordt gewerkt? 

In Nederland worden er bijeenkomsten gehouden en rituele arbeid verricht in Consistories. Onder het gezag van de Opperraad van de 33e en laatste graad van de A.A.S.R. voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn 14 Consistories werkzaam:

 1. 1. Amsterdam Fiat Pax, 1915
 2. 2. Den Haag Jacques de Molay, 1919
 3. 3. Arnhem/Velp Het Oosten, 1928
 4. 4. Utrecht De Ceders, 1963
 5. 5. Groningen Wessel Gansfort, 1964
 6. 6. Alkmaar Corona Borealis, 1966
 7. 7. Rotterdam Hugo van Gijn, 1966, 
 8. 8. Rotterdam Thistle and Rose, 1991 (voertaal Engels)
 9. 9. Eindhoven Willem van Oranje, 1968
 10. 10. Bergen op Zoom Willem de Zwijger, 1979
 11. 11. Curaçao De Vergenoeging, 1953
 12. 12. Zimbabwe Marandellas, 1966
 13. 13. Suriname Concordia Creat Felicitatem, 1975
 14. 14. Aruba Solomon`s Wisdom, 1983

 Hoe kunt u lid worden? 

Iedere vrijmetselaar kan na zijn verheffing tot meester aanmelden voor het lidmaatschap van de Schotse Ritus. Wilt u zich verder verdiepen in de rituelen van de graden van leerling, gezel en meester en spreekt de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus u aan, aarzel dan niet om aansluiting te zoeken. U kunt zich aanmelden bij het consistorie in de regio, waarin uw loge is gevestigd. In veel loges is een vertegenwoordiger van het consistorie aanwezig maar u kunt ook contact opnemen met:

Inlichtingen:

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Website: www.aasr.nl

 

VOOR LEDEN (via de ledenpagina):

De jaargangen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 van Quinta Essentia te lezen via een tablet