Artikelindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichting Belgische en Nederlandse Opperraad.

 

 

 

Wanneer we over de AASR spreken, bedoelen we een systeem van 33 graden dat in de gehele wereld wordt beoefend, zij het op uiteenlopende wijzen. In elk land is dit gradenstelsel geplaatst onder het gezag van een autonome en soevereine Opperraad. Zo luidt de volledige naam van de Orde in Nederland: 'Orde van Vrijmetselaren werkend onder de Opperraad van de 33ste en laatste graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden'.
De geschiedenis van de Nederlandse AASR begint feitelijk in 1817, toen in de Nederlanden een Opperraad werd gesticht in Brussel.4 Deze heeft haar werkzaamheden evenwel nooit uitgebreid naar de Noordelijke Provinciën. Op 18 oktober 1912 werd, ondersteund door de toenmalige Soeverein Grootcommandeur van België, de godsdienst- historicus Eugène Félicien Albert Goblet graaf d'Alviella, het besluit geëffectueerd tot oprichting van een zelfstandige Nederlandse Opperraad.
De officiële installatie vond plaats op 24 mei 1913 in Den Haag. Op dat moment was 'De Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel van de Hoge Graden'" al honderd jaarr in ons land werkzaam. Deze Orde, die in essentie stoelt op de zeven graden omvattende 'Rite Francais' of 'Rite Moderne', kent als afsluitende graad die van Soeverein Prins van het Rozekruis. Min of meer dezelfde graad komt tevens voor in de AASR, zij het als 18de graad. Om die reden werd in 1913 overgegaan tot het sluiten van een convenant tussen beide obediënties, waarin werd vastgelegd dat de AASR niet zou werken in de graden 4 tot en met 18. Zij die in het bezit waren van de Rozekruisgraad van het 'Hoofdkapittel van de Hoge Graden' konden worden uitgenodigd tot de 22ste graad van de AASR.

 

In 1991 werd dit convenant beëindigd en de AASR begon te arbeiden in de 4de en de 18de graad. Hierbij zij voor alle duidelijkheid gesteld dat de inhoud van de thans bij de AASR in zwang zijnde 18de graad, genaamd Ridder van het Rozekruis, wezenlijk verschilt van de Rozekruisgraad van het Hoofdkapittel.
In 2008 is in een convenant vastgelegd, dat de 'overstap' van de Rozekruisgraad niet meer mogelijk is. In 2009 is vastgesteld dat per 2010 in de 14e graad zal worden gewerkt.